STATUT

 

AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO

 

W CZĘSTOCHOWIE

 

 

 

 

 

Rozdział  l

 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

 

 § 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Amatorska Liga Tenisa Stołowego Amatorów w Częstochowie i zwane jest dalej ALTS Częstochowa.

 

 

§ 2

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa i teren województwa śląskiego.

 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.

  

 

§ 3

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

§ 4

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa zgodnie z ustawą ,,Prawo o Stowarzyszeniach" oraz niniejszym Statutem i uchwałami władz ALTS Częstochowa.

 

 

§ 5

 

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści:      

 

AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO

 

w Częstochowie

 

ul. Warszawska 266

 

42-209 Częstochowa

REGON: 242834657

 

NIP: 9492190731

 

www.alts.pl

 

  

 

Rozdział 2

 

Cel i środki działania

  

 

§ 6

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1. Propagowanie i organizowanie życia sportowego wszystkich uczestników Stowarzyszenia ALTS Częstochowa w oparciu o udział własny członków oraz pomoc organizacyjną i materialną organów samorządowych miasta Częstochowa i województwa śląskiego.

 

2. Uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

 

3. Propagowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej - tenis stołowy.

 

4. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz cyklicznych rozgrywek tenisa stołowego dla amatorów pod nazwą Amatorska Liga Tenisa Stołowego w Częstochowie.

 

5. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych.

 

6. Realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży we współpracy z organami samorządowymi oraz  Szkolnymi Klubami Sportowymi, Uczniowskimi Klubami Sportowymi, Akademickimi Związkami Sportowymi na terenie całej Polski.

 

7. Rozwijanie propagandy i udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w tym zakresie, prowadzenie działalności wydawniczej.

 

8.  Podejmowanie innych  przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, zgodnych z prawem.

 

§ 7

 

ALTS Częstochowa realizuje swoje zadania statutowe samodzielnie oraz we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

  

 

§ 8

 

ALTS Częstochowa opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków.

 

 

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

  

 

§ 9

 

Członkowie ALTS Częstochowa dzielą się na:

 

1. zwyczajnych,

 

2. wspierających.

 

  

§ 10

 

1. Członkiem zwyczajnym ALTS Częstochowa może być każdy pełnoletni obywatel Polski. jak również cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych (akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia), który złoży pisemną deklarację.

 

2. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być członkami ALTS Częstochowa za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

   

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 

1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach ALTS Częstochowa z biernym i czynnym prawem wyborczym z zastrzeżeniem iż małoletni do 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,

 

2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz ALTS Częstochowa,

 

3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez ALTS Częstochowa,

 

4. korzystania z innych uprawnień określonych przez Walne Zebranie Członków ALTS Częstochowa.

  

 

§ 12

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które popierają cele ALTS Częstochowa, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla ALTS Częstochowa.

  

 

§ 13

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 

1. uczestniczenia bezpośredniego lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach ALTS Częstochowa,

 

2. zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz ALTS Częstochowa,

 

3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Walne Zebranie Członków ALTS Częstochowa.

  

 

§ 14

 

Do obowiązków członków ALTS Częstochowa należy:

 

1. branie czynnego udziału w działalności ALTS Częstochowa,

 

2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz ALTS Częstochowa,

 

3. godne reprezentowanie barw ALTS Częstochowa,

 

4. opłacanie składki członkowskiej.

 

  

§ 15

 

Członkostwo w ALTS Częstochowa ustaje poprzez:

 

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

 

2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 

a. umyślnego naruszenia postanowień statutu,

 

b. nie brania udziału w działalności statutowej ALTS Częstochowa przez okres 24 miesięcy,

 

3. działania na szkodę ALTS Częstochowa,

 

4. śmierci członka zwyczajnego oraz utraty osobowości prawnej członka wspierającego,

 

5. utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

6. rozwiązania się ALTS Częstochowa.

 

 

 

Członek ALTS Częstochowa ma prawo odwołania się od decyzji Zarządu ALTS Częstochowa o skreśleniu z listy członków  w terminie 30 dni od dnia przyjęcia wiadomości o podjętej decyzji o skreśleniu (decyduje data potwierdzenia przyjęcia pisma lub data stempla pocztowego pisma wysłanego listem poleconym) do Komisji Rewizyjnej ALTS Częstochowa.

  

 

Rozdział 4

 

Władze Stowarzyszenia

  

 

§ 16

 

1. Władzami ALTS Częstochowa są:

 

a. Walne Zebranie ALTS Częstochowa.

 

b. Zarząd.

 

c. Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Wybór do nich następuje w głosowaniu tajnym.

 

3. Uchwały wszystkich władz ALTS Częstochowa zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 17

 

1. Walne Zebranie ALTS Częstochowa jest najwyższą władzą i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze ALTS Częstochowa zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.

 

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd ALTS Częstochowa:

 

a. z własnej inicjatywy,

 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

c. na wniosek 1/3 ogółu członków.

 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie ALTS Częstochowa odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

6. Wszyscy członkowie ALTS Częstochowa zostaną powiadomieni przez Zarząd  o terminie Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  w formie pisemnej, co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub za zgodą członka Stowarzyszenia drogą elektroniczną.

 

  

§ 18

 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania ALTS Częstochowa należy:

 

a. uchwalenie programów merytorycznej i finansowej działalności ALTS Częstochowa,

 

b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 

c. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,

 

d. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 

e. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu,

 

f. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

 

g. określanie wysokości składki członkowskiej.

 

2. Walne Zebranie ALTS Częstochowa jest prawomocne i w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

3. W Walnym Zebraniu ALTS Częstochowa mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

  

 

§ 19

 

1. Zarząd ALTS Częstochowa składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu z zastrzeżeniem § 24.

 

2. Zebrania Zarządu ALTS Częstochowa odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

 

3. Do ważności uchwał Zarządu ALTS Częstochowa konieczna jest obecność co najmniej 3-5 członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.

 

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa i członka Zarządu łącznie.

 

5. Do kontaktu Stowarzyszenia z Bankiem wymagane jest współdziałanie prezesa i skarbnika łącznie.

6. Członek Stowarzyszenia chcący kandydować do Władz Stowarzyszenia (Zarząd oraz Komisja Rewizyjna) zobowiązany jest mieć opłacone przynajmniej dwie ostatnie składki członkowskie.

  

 

§ 20

 

Do zadań Zarządu ALTS Częstochowa należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

 

1. reprezentowanie ALTS Częstochowa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania ALTS Częstochowa,

 

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

 

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

 

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

 

6. zarządzanie majątkiem i funduszami ALTS Częstochowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

7. składanie sprawozdań z działalności ALTS Częstochowa.

 

 

§ 21

 

1. Członek Zarządu ALTS Częstochowa może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków ALTS Częstochowa.

 

2. Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje zarząd 2/3 głosów przy obecności  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania ALTS Częstochowa w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

  

 

§ 22

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności ALTS Częstochowa.

 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie ALTS Częstochowa.

 

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie ALTS Częstochowa.

 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

a. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej ALTS Częstochowa,

 

b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

 

c. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu ALTS Częstochowa oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 

d. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć    Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu ALTS Częstochowa,

 

e. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ALTS Częstochowa względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

  

 

§ 23

 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków ALTS Częstochowa.

 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania ALTS Częstochowa w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

  

 

§ 24

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków ALTS Częstochowa. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 pochodzących z wyboru.

 

  

Rozdział 5

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

  

§ 25

 

1. Na majątek ALTS Częstochowa składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 

2. Na fundusze ALTS Częstochowa składają się:

 

  a. wpisowe na imprezy sportowe,

 

  b. darowizny i zapisy,

 

  c. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone ALTS Częstochowa,

 

  d. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

 

  e. dochody z majątku,

 

  f. dotacje z Unii Europejskiej,

 

  g. inne wpływy.

 

Rozdział 6

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

  

 

§ 26

 

Zmiany statutu ALTS Częstochowa wymagają uchwały Walnego Zebrania  podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wszelkie zmiany statutu winny być zatwierdzone przez organ rejestrujący.

  

 

§ 27

 

1. Rozwiązanie się ALTS Częstochowa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

2. Uchwała o rozwiązaniu się ALTS Częstochowa określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Statut aktualny: 27.08.2020 r.